සුදු අරලියා මල | Sudu Araliya Mala by Ajith Muthukumarana

සුදු අරලියා මල
පිපුනේ ඇයි තනිව
ලෙන්ගතු ඇසුරකට
මට දැන් අවසරද

ආදර වදන් දිගේ
ගලනා සුවඳ ඔබේ
සඳ එළියක්ය ලඳේ
සිත්මල කලු වුණේ

සුදු අරලියා මල
පිපුනේ ඇයි තනිව
ලෙන්ගතු ඇසුරකට
මට දැන් අවසරද

මාළිගා දොරටු වසා
ආවෙමි ඔබව සොයා
ඈතක යන්න එපා
මා ළඟ හිඳින තුරා

සුදු අරලියා මල
පිපුනේ ඇයි තනිව
ලෙන්ගතු ඇසුරකට
මට දැන් අවසරද

මංගල මුදුව | Paladuwa Oya Mangala Muduwa by Ajith Muthukumarana

මා පැළදුව ඔය මංගල මුදුව
අපේ ආදරයේ මතක සැමරුම
සඟවාගෙන ඔබේ අතැගිලි අතර
ඇයි ඉතිරි කරේ අමිහිරි කඳුල

මල් සුවඳ කියා දුන් ඔය දෑසේ
ලස්සනටම යයි තරු කැට අහසේ
වෙන්වෙලා ගියත් ඔබ හොර රහසේ
මට මතක් වුණා අපේ ඉතිහාසේ

ආදරයට හුරු පුරුදු කල ගති
පව් කරන්න ඇති ඔබට මට බැඳී
ගිණි ඇවිළෙන සිරි යහන නැ පලි
මේ කුලගෙය දැන් පාලු සොහොනකි