නේනා | Nena by Thiwanka Dilshan [2022]

ඒ නෙත්කලු රූ මනා
හිත අල්ලවි කිති කවා
නහින් සතුට ඔය මල මට ලන් වෙද්දි දී නුරා
මේ දැහනින්ම මත් වෙලා
පා වෙන්නම් මන් හිත හිතා
විදිම් සුවද ඔබ දෙස එක එල්ලේම නෙත යොමා

නේනා ඒ නැවත නැවත මා
පිටතට හිත නේනා
ඔබ තුලම තුලම මා

රූ රා ඒ රුවට රුවට මා
ළං වෙන්නයි ඕනා
මන සේම රදෝනා

ඒ විසේකාර රුව හලා
යන්න බැහැ
අත හැර පලා
රෑ තිස්සෙම නින්දේම මන් ගාව ලංකාරේ ඉන්ඩ හීනෙන් සින්ඩරෙල්ලා වගෙ කෙල්ලේ
හැඩයි මලක් වගේ සැරයි මිරිස් වගේ වනයි ගුලක් වගේ පොල්ලයි මලෝ
මගේ සින්නක් කරේ නැතයි අන්තප්පුරේ එක කෑල්ලක් කරේ ඔයයි බිසෝ

ඒ සබද ඇතා දැන් මෙල්ල වෙලා දැක්කම පිපුණ නාරි ලතා
ඒ මත්වෙන්නම් සදා ගාවින් මන් ඔයා ඇස් දෙක නුරා ගාන්න නේනා

නේනා ඒ නැවත නැවත මා
පිටතට හිත නේනා
ඔබ තුලම තුලම මා

රූ රා ඒ රුවට රුවට මා
ළං වෙන්නයි ඕනා
මන සේම රදෝනා

නේනා ඒ නැවත නැවත මා
පිටතට හිත නේනා
ඔබ තුලම තුලම මා

රූ රා ඒ රුවට රුවට මා
ළං වෙන්නයි ඕනා
මන සේම රදෝනා

Written by Lasitha Jayaneththi Arachchige

thiwanka dilshan new song , thiwanka dilshan new song lyrics , thiwanka dilshan wife , thiwanka dilshan song

ආලේ මාල් | Aley Mal by Kanchana Anuradhi [2022]

සංසාරේ මා හද ගැස්ම
සොයන්නම වාගේ ආ ආවා
ශෘංගාරේ පෑ හිත
හීන මවන්නම් රහසේ පා පායා

ආලේ මල්
පිපුණිද මේ දවල්
අත අල්ලාගෙන ආවේ
ඔයාදෝ

හාද වෙලා
පියඹාලා සුළං
රැල් අතර මගේ අසලින්
හිඳින්කෝ
ඔයාදෝ

ආඩම්බරේ මා අම්බරේ
තරුවක් වගේ ඉන්නම්
හැන්දෑකරේ අන්ධකාරේ
හැංගී හිනා වෙන්නම්

ඒ හීනය නතුකර
ඔබගේ පාමුල තියා
මා ඔබ සතු වන්නට
නොඉඳුල් හිත පේ වීලා
සැබැවින් රන් නොපලන්දා
ප්‍රේමයනම් නම් අත් වින්දා
මේ ආශා දැහැනේ නිද්රාගත වෙම් මා

ආලේ මල්
පිපුණිද මේ දවල්
අත අල්ලාගෙන ආවේ
ඔයාදෝ

හාද වෙලා
පියඹාලා සුළං
රැල් අතර මගේ අසලින්
හිඳින්කෝ

සගමප ග රි
සගමනි ප ම
සගමප ගරිසනි ස
ඔයාදෝ

ආලේ මල්
අත අල්ලාගෙන ආවේ
ඔයාදෝ

හාද වෙලා
පියඹාලා සුළං
රැල් අතර මගේ අසලින්
හිඳින්කෝ

ආලේ මල්
පිපුණිද මේ දවල්
අත අල්ලාගෙන ආවේ
ඔයාදෝ

හාද වෙලා
පියඹාලා සුළං
රැල් අතර මගේ අසලින්
හිඳින්කෝ

Written by Lasitha Jayaneththi Arachchige