ගාලු පාරේ | Gaalu Paare by Gypsies with Sunil Perera [2022]

ඉස්සර බොරලු පාර
ගාලු පාර ගාලු පාර
සුද්දා තාර දාපු පාර
ගාලු පාර ගාලු පාර

අද අපි කවුරුත් යන්නේ
අද අපි කවුරුත් යන්නේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ

කාර් වෑන් ලොරි අස්සේ
කන්ටේනර් යන්නේ
අලි තඩි බස් මැද්දේ
ත්‍රීවීල් රිංගන්නේ

ඉගිලීගෙන පිම්මේ
මැති ඇමතිලා යන්නේ
නැතිනම් අයින් උනේ
ගුටිකන්නයි වෙන්නේ
ගුටිකන්නයි වෙන්නේ
නැතිනම් අයින් උනේ
පාරේ ගාලු පාරේ

මොරටුවේ වඩුවන්ගේ
වැඩකිඩ දැකගන්නේ
කලුතර නවතින්නේ
බෝධිය වැදගන්නේ

බලපිටියේ බල මාලු
රස දිව පිනවයි ලූ
අබලන්ගොඩ නගරේ
රූකඩ නටවන්නේ
රූකඩ නටවන්නේ
අබලන්ගොඩ නගරේ

පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ

ඉස්සර බොරලු පාර
ගාලු පාර ගාලු පාර
සුද්දා තාර දාපු පාර
ගාලු පාර ගාලු පාර

අද අපි කවුරුත් යන්නේ
අද අපි කවුරුත් යන්නේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ

රෑ කඩ වැහි වැහැලා
කන බොන අය පිරිලා
හොදටම අඩි ගහලා
සමහරු මග වැටිලා

කාගෙත් සුරතලියන්
එනකොට බැල්ම දමන්
වයසට ගියත් මචං
හිතෙනවා අනං මනං
හිතෙනවා අනං මනං
වයසට ගියත් මචං
පාරේ ගාලු පාරේ

දොඩමින් පල් හෑලී
එනකොට පෙලපාලී
කඩවල මුදලාලී
වහනවා කඩ ලෑලී

ටුවරිස්ට් ලා ගොඩ බැහැලා
හික්කඩුවම පිරිලා
ගාල්ලේ කොටුව බලා
කවුරුත් පුදුම වෙලා
කවුරුත් පුදුම වෙලා
ගාල්ලේ කොටුව බලා
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ
පාරේ ගාලු පාරේ

written by Chandradasa Fernando

sunil perera tribute,sunil perera,sunil perera songs,sunil perera legend,sunil perera last somg,sunil perera funeral,sunil perera 2021,2021 sunil perera,piyal perera,sunil aiya,piyal perera baila,gypsies,nonstop gypsies,sunil and piyal,sunil songs,sunil sindu,sunil baila,gypsies band,gypsies remix,gypsies songs,gypsies sunil,gypsies medley,sinhala remake,baila songs hits,baila remix,sinhala top songs,gypsies sri lanka,sinhala baila king