අම්බපාලි | Ambhapali by Muditha Subasinghe [2022]

ප්‍රාණ සම කෝලම්භි දෑස අල්ලා
ළා දෙතොල් ඉස්මත්තෙ සතපවන්නා
රාග සිත කැළතෙන විලස ගස්සා
ඈගෙ ඉඟ නැළවෙන්නෙ රාග ඉල්ලා

අම්බපාලී මවනා රුවක කැන්දා
දුන්නු රතියේ සිහින මා ද වින්දා

අම්බපාලී මවනා රුවක කැන්දා
දුන්නු රතියේ සිහින මා ද වින්දා

වැහි බේරී දිය යාවී ගලලා
ළැම තෙත් වී රුව දිස් වේ ඇඳිලා
මයුරාවී රූ නාරී උපමා
ඇගෙ හුස්මේ පපු ගැස්මේ මැව්නා

රෝස පෙති සේ දිස් වූ කොපුල වින්දා
සේද වන් දිලිසෙන්න හන්ස බන්දා
නාරි රුව හැඩ කැන්දු මාද වින්දා
හීනයක සැතපී ම සුවය කැන්දා

ඈත සමයේ සිට ම හීන මැව්වා
නාරි රූපේ මතක තනිව වින්දා
ක්ශීර ගඟුලේ දියට මුවග තෙමුනා
මාගේ නොවනා නුඹව මාද වින්දා

written by Madushanka N Garusinge