කෙටූ ආදරේ | Ketu Adare by Ashen Chakrawarthi [2020]

අද මට උඹ නැතිවම
ඉන්නට බැහැ නෙ අම්මෝ
මට බැහැනෙ ඇත්තට අම්මෝ
බැහැ බැහැ ඇත්තට අම්මෝ

මට ඇති එකම වස්තුව
ඔබේ හදවත නගෝ
ඒ ඔබේ හදවත නගෝ

සිතුනා ඔබ මගෙම දැයි කියා
අට හැගුනා ඔබේ සුවද ලග නිසා
සිත ඇදුනා
ඇගේ මුව සිඹින්න තුරුලු වෙන්න
ආලේ කෙතරම් මගේ හදේ රැදී තියේ

මට තමා
මට තමා
ඔබ හොරෙන් පෙම් කලේ
මම තමයි
ඔබේ හිතේ
නම කෙටූ ආදරේ
මට තමා
මට තමා
ඔබ හොරෙන් පෙම් කලේ
මම තමයි
ඔබේ හිතේ
නම කෙටූ ආදරේ

මට මදි නුඹ කෙතරම් ලග හිටියත් අයියෝ
මේ ලග හිටියත් අයියෝ
ඒත් නැතිව ඉන්නට බැරියෝ

නුඹ නැති කල පාළු
මට නිදිමත නෑලූ
මගේ පන මට නුඹ ලූ
මගේ රත්තරනේ
කදුලු පිස දමාවී
දුක හැමෝම දේවී
හැමවිට දැවටේවී
චක්‍රවර්ති නේ මං

සිතුනා ඔබ මගෙම දැයි කියා
අට හැගුනා ඔබේ සුවද ලග නිසා
සිත ඇදුනා
ඇගේ මුව සිඹින්න තුරුලු වෙන්න
ආලේ කෙතරම් මගේ හදේ රැදී තියේ

මට තමා
මට තමා
ඔබ හොරෙන් පෙම් කලේ
මම තමයි
ඔබේ හිතේ
නම කෙටූ ආදරේ
මට තමා
මට තමා
ඔබ හොරෙන් පෙම් කලේ
මම තමයි
ඔබේ හිතේ
නම කෙටූ ආදරේ

අද මට උඹ නැතිවම
ඉන්නට බැහැ නෙ අම්මෝ
මට බැහැනෙ ඇත්තට අම්මෝ
බැහැ බැහැ ඇත්තට අම්මෝ

මට ඇති එකම වස්තුව
ඔබේ හදවත නගෝ
ඒ ඔබේ හදවත නගෝ

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here