බෝවල මැණිකේ | Bowala Manike by Subee ft. Kethaki Surawiera

බෝවල මැණිකෙගෙ වැඩිමල් දියණිය
ලබන මාසෙ දීගයක දෙතී
ඒ මදිවට තව බාල කෙළීටත්
ගුරුදෙණියෙන් කටයුතු අසතී
මගේ එකීටත් ලොකු උණ දා සිට
මගුල් ඇසූ මුත් තව නෑතී
කොපමණ මේ රට පිරිමින් සිටියත්
ඒකී ගන්නට කෙනෙක් නැතී

අප්පගෙ අඹුවට මාව එපා වී
කලුවර රැයකදි පිට කෙරුවයි
පහු දා කැලයෙන් ලී දඬු ගෙනැවිත්
ගෙයක් තනන්නට මට සිතුනයි
විසි විය ලැබිලත් අඹුවක් නැති කොට
ගෙයක් කුමටදැයි මට සිතුනයී
කලු මාමගෙ දුව ගන්නට ලැබුනොත්
අඹුවත් ගෙදරත් එක ළඟමයි

written by Subee

favorite song lyrics,lyrics,toosii lyrics,cupid lyrics,favorite song toosii lyrics,toosii favorite song lyrics,favorite song lyrics toosii,cupid twin version lyrics,lyrics cupid,lyrics toosii,toosii lyrics favorite song,feeling lonely,cupid fifty fifty lyrics,fifty fifty cupid lyrics,favorite song toosii,lyrics favorite song,cupid song,music,hopeless romantic,someone to tell you your beautiful toosii,i’m feeling lonely,favorite song