පෙම් සිතුවම් | Pem Sithuwam by Dhyan Hewage & Rashan

නූඹ ගාව මම මැවු හීන බොඳවීලා
කඳුලින්ම ඒ දුක කීව නෙතු සඟවා
හඳ නේන කළුවර රෑක තනියෙන් මා හා
දැකලාද තරුකැට හීතලේ හැඬුවා

ඇඳිලා තිබු ආදරේ
පින්තාරු පෙම් සිතුවම්
මැකිලා අද ඒ හද පෙම් හැඟුම්
ඇඳිලා තිබු ආදරේ
පින්තාරු පෙම් සිතුවම්
මැකිලා අද ඒ හද පෙම් හැඟුම්

නුඹ කීව ඒ පෙම් ගීත ගොළුවීලා
දඟ පෑව කෙළිලොල් දෑස කෝ සොයනා
සුව වින්ද ඒ මල් යාය ළඟ හිත මා
රන්දා හදේ සෝ දුක් සෙමින් නිවුනා

ඇඳිලා තිබු ආදරේ
පින්තාරු පෙම් සිතුවම්
මැකිලා අද ඒ හද පෙම් හැඟුම්
ඇඳිලා තිබු ආදරේ
පින්තාරු පෙම් සිතුවම්
මැකිලා අද ඒ හද පෙම් හැඟුම්

ඇඳිලා තිබු ආදරේ
පින්තාරු පෙම් සිතුවම්
මැකිලා අද ඒ හද පෙම් හැඟුම්
ඇඳිලා තිබු ආදරේ
පින්තාරු පෙම් සිතුවම්
මැකිලා අද ඒ හද පෙම් හැඟුම්

Written by Dhyan Hewage