කවියක් වගේ | Kaviyak Wage by Eshan Samarasinghe x Yuki

කුලුදුලේ මේ භවේ
තුන්සිතේ වෙලී
ඔබේ සිනා ඉනාවක් සේ
සනසා නිතින්
මසිත නුවුනේ කවියක් වගේ
ප්‍රේමය මෙයැයි කියා දුනේ

නුරාගිනියේ
නුරාගිනියේ
සදවත ඔබමයි නුරාගිනියේ

ඔබේ කැල්මේ
ඔබේ කැල්මේ

මා සිත බැදුනේ නුරාගිනියේ
නුරාගිනියේ
නුරාගිනියේ

සිත ගෙනා සෙනෙහසින්
හීනයක බැදුනා
ඔබේ කතා මතකයන් සුවපත් කලා
භාවයෙන් භවේ මගේ හිත ඔබේ
ප්‍රේමය මෙයැයි කියාදුන්නේ

නුරාගිනියේ
නුරාගිනියේ
සදවත ඔබමයි නුරාගිනියේ

ඔබේ කැල්මේ
ඔබේ කැල්මේ

මා සිත බැදුනේ නුරාගිනියේ
නුරාගිනියේ
නුරාගිනියේ
නුරාගිනියේ

yuki navaratne,yuki navaratne new songs mp3,yuki nawarsathne new song,yuki new song,yuki beatz new song,yuki new songs,yuki nawarathne,yukibeatz all song,yukibeatz all songs,old sinhala song,yuki all song collection,yuki and ravi jay,yuki song collection,yuki ft ravi,sinhala new song 2023,yukibeatz,new best sinhala song,yuki,manoparakata,lassana sindu,ravi jay new rap,manoparak,new best sinhala song collection,raji jay,numbata mathakada,ravi jay