හෘද කිනිත්තුවේ | Harde Kiniththuwe by Ranidu ft. Nelu Adikari from Anjalika Movie OST | අංජලීකා Movie OST [2006]

හෘද කිනිත්තුවේ හාදුවෙන්
පුලුලුකුලේ මා සතපමින්
මුවට මුව තබා කොදුරමින්
මල් රොන් පුරමුද
දෙතොල් අගින්

හෘද කිනිත්තුවේ හාදුවෙන්
පුලුලුකුලේ මා සතපමින්
මුවට මුව තබා කොදුරමින්
මල් රොන් පුරමුද
දෙතොල් අගින්

හීයක් අරන් ඔබ
මල්සර දුන්නක
කුල්මත් කලා සිත
උන්මාදයෙන්
ගින්නක් අරන් ඔබ
හීයක් අරන් එන
හීනෙන් ගමන් යන
මල්මද බිසවද මං

හෘද කිනිත්තුවේ හාදුවෙන්
පුලුලුකුලේ මා සතපමින්
මුවට මුව තබා කොදුරමින්
මල් රොන් පුරමුද
දෙතොල් අගින්

හෘද කිනිත්තුවේ හාදුවෙන්
පුලුලුකුලේ මා සතපමින්
මුවට මුව තබා කොදුරමින්
මල් රොන් පුරමුද
දෙතොල් අගින්

hey girl
you know
I like you like that
when you move slow
when you
thought you never spot
made it to you
give everything you like
just like I told that I would
I play by the rules
yet here we
you can’t stop me right
Ain’t gonna lie
will lock with diamond rings
giving a hug and rub

හෘද කිනිත්තුවේ හාදුවෙන්
පුලුලුකුලේ මා සතපමින්
මුවට මුව තබා කොදුරමින්
මල් රොන් පුරමුද
දෙතොල් අගින්

හෘද කිනිත්තුවේ හාදුවෙන්
පුලුලුකුලේ මා සතපමින්
මුවට මුව තබා කොදුරමින්
මල් රොන් පුරමුද
දෙතොල් අගින්

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here