දෙව්ලිය | Devliya by Kumuditha Gunawardana [2017]

සුසුමක පහස දුන්
දෙව්ලිය මට කියන්
බැදුනේ ඔබ හා
මුළු සංසාරෙන්….

මල් දහසක් මතින්
ඉගිලෙන සමනලුන්
සිහි වෙයි හැමදා
ඔබේ මුව දුටු සැනින්

හැඟුමන් හිර කරන්
ඉන්නෙමි ඔබ ලඟින්
සිනහව ඔබගේ මා හද තුරුලේ සඟවා ගනිමි මන්

හදවත කිති කාවන්
ඔබ එන විලස දැන්
ආදරයේ අරුතින් සැමදා වින්දිනෙමි ඔය නිල නුවන්

කී කතා ඒ දෙතොලතින් හසරැලි මතින් මතකයේ
සීතලේ ගැහෙනා වෙලේ ආදරෙන් ලං උනේ
දෙකොපුල් සිහිනයේ සිතුනේ සිප ගන්න සැමදා ඔබේ
එනමුත් මේ ලෙසේ ඉන්නම් සෙවනැල්ල වී ඔබ හදේ

උන්මාදයක් | Unmadayak by Kumuditha Gunawardana ft. Pasan Liyanage [2019]

දෙනුවන් අතරේ සැගවූ
ඒ රහස කුමක් දෝ
සැනකින් කිඅයනු මැන
ප්‍රියේ මාගෙ

දෙතොලේ රැදුනේ
මාගේ හද අන්දකාරයෙන්
නික්මුනු සිහින කුමරයෙක් වාගේ

ඇස් පි‍යන් හැංගීලා
හිතුමතේ හිනැහීලා
ආදරෙන් කියූ ඒ වදනේ
හිත තාම නැවතීලා

ඉවසන්න බෑ තව නම්
පාලුවෙන් මත් වී ලා
පේන තෙක්මානේ ඉන්නම්
සෙවනැල්ලක් වාගේ

ඔබගේ ලොවේ
රිදියෙන් තැනූ අහසක් ලෙසේ
උන්මාදයක් දැනුනා හිතේ
ගෙනයමි ඔබේ හදවත මෙසේ
ඔබගේ ලොවේ
රිදියෙන් තැනූ අහසක් ලෙසේ
උන්මාදයක් දැනුනා හිතේ
ගෙනයමි ඔබේ හදවත මෙසේ

ස්නේහයේ කී රුවේ
මා සිතේ මැවුනා දෝ
නිල් නෙතේ කියූ
ඒ ලෙසේ
සිහිනයක් වෙනවදෝ

ඇස් පි‍යන් හැංගීලා
හිතුමතේ හිනැහීලා
ආදරෙන් කියූ ඒ වදනේ
හිත තාම නැවතීලා

ඉවසන්න බෑ තව නම්
පාලුවෙන් මත් වී ලා
පේන තෙක්මානේ ඉන්නම්
සෙවනැල්ලක් වාගේ

ඔබගේ ලොවේ
රිදියෙන් තැනූ අහසක් ලෙසේ
උන්මාදයක් දැනුනා හිතේ
ගෙනයමි ඔබේ හදවත මෙසේ
ඔබගේ ලොවේ
රිදියෙන් තැනූ අහසක් ලෙසේ
උන්මාදයක් දැනුනා හිතේ
ගෙනයමි ඔබේ හදවත මෙසේ

ඇස් පි‍යන් හැංගීලා
හිතුමතේ හිනැහීලා
ආදරෙන් කියූ ඒ වදනේ
හිත තාම නැවතීලා

ඉවසන්න බෑ තව නම්
පාලුවෙන් මත් වී ලා
පේන තෙක්මානේ ඉන්නම්
සෙවනැල්ලක් වාගේ

ඔබගේ ලොවේ
රිදියෙන් තැනූ අහසක් ලෙසේ
උන්මාදයක් දැනුනා හිතේ
ගෙනයමි ඔබේ හදවත මෙසේ
ඔබගේ ලොවේ
රිදියෙන් තැනූ අහසක් ලෙසේ
උන්මාදයක් දැනුනා හිතේ
ගෙනයමි ඔබේ හදවත මෙසේ