සීතල පින්නේ | Seethala Pinne by Shirley Waijayantha

සීතල පින්නේ ලා සඳ එළියේ
ගැයෙනා ගී සින්දූ
මා හද ‍රැන්දූ ඒ ගී සින්දූ
කව්දෝ පද බැන්දූ

සීතල පින්නේ ලා සඳ එළියේ
ගැයෙනා ගී සින්දූ
ඔබ හද ‍රැන්දූ මාගේ සින්දූ
මා සිත පද බැන්දූ

පුංචි දවස් වල කෙළි සෙල්ලම් දඟ
මතකයි මට තවම
එවැනි දවස් වල සිතුවේ නැහැ මම
මෙලෙසින් වෙන්වීම

පුංචි දවස් වල කෙළි සෙල්ලම් දඟ
මතකයි මට තවම
යෞවනයේ අප ගෙවනා මේ කල
වෙන්විය යුතු නොවේද

කෝළ සිතින් කෝළ නෙතින්
ඔබ මේ ඇයි මෙහෙම
යෞවනයේ මල් වසන්ත ගීයද
ගැයුවේ ඔබ මුවට

කෝළ සිතින් කෝළ නෙතින්
සිටියත් මා මෙහෙම
ඔබ පිළිබඳ සිත මා හද තුල ඇත
ඔබ මා නොදනීද

සීතල පින්නේ ලා සඳ එළියේ
ගැයෙනා ගී සින්දූ
ගී පද බැන්ඳූ ඒ ගී සිංදු
අප හඳ තුළ රැන්ඳු
හා ..හාහා ..හාහාහා ..හා ..
හා ..හාහා ..හාහාහා ..හා ..