කතිරිනා | Kathirina by IRAJ ft. Malindu & Hirushi Jayasena [2019]

කතිරිනා
කතිරිනා
ඔය හැඩහුරු කම්
නපුරු දෙතොල්
කතිරිනා
කතිරිනා
ඔය හැඩහුරු කම්
නපුරු දෙතොල්

මගෙ සයන පුරා දිලිසේවී
එළිවෙනකල් සතුට බෙදා දේවි
මගෙ සයන පුරා දිලිසේවී
එළිවෙනකල් සතුට බෙදා දේවි

ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
විටින් විට කරදර පැමිණේවී

ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
කන්ද උඩ ගිනි දලු දලු ලාවී

කතිරිනා
කතිරිනා
ඔබ කවුරු නමුත්
සයනයට ඇවිත්
කතිරිනා
කතිරිනා
ඔබ කවුරු නමුත්
සයනයට ඇවිත්

මදු බිමට හෙලූ කුසලානේ
යලි පිරෙන බලාගෙන් බෝසෙන්
මදු බිමට හෙලූ කුසලානේ
යලි පිරෙන බලාගෙන් බෝසෙන්

ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
විටින් විට කරදර පැමිණේවී

ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
කන්ද උඩ ගිනි දලු දලු ලාවී

නාද නගා
පාද සලා
සයන පුරා
ප්‍රේම රැගුම්
නටන්න එනවද රෑ පුරා
ගුලි වෙන්නම්
ඉන්නම්
තුරුළු වෙලා

ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
විටින් විට කරදර පැමිණේවී

ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
කන්ද උඩ ගිනි දලු දලු ලාවී

කතිරිනා
කතිරිනා
ඔය හැඩහුරු කම්
රතු නපුරු දෙතොල්
ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
කන්ද උඩ ගිනි දලු දලු ලාවී