පැටලී | Patalee by Falan Andrea [2021]

මත් මධු පිරෙනා සද්දේ පල්ලා
ප්‍රේම කරලා නෑ අත් අල්ලා පාරේ
නින්දෙදි පෙනෙනා හීන හලාලා
ආලෙට ලොල්වී හීන මැකීලා නෑනේ

හිතේ ගුම් නාදේ – රුවේ ලංකාරේ
හිත් කොනේ ඇතිදේ මාගේ නොදනීවී උන්
රැවටේවී ආයේ.

නිතඹේ දෙනෙතේ පැටළේවී මාගේ
පැටලී වෙන දේ නොදනීවී වාගේ
නිතඹේ දෙනෙතේ පැටළේවී මාගේ
පැටලී වෙන දේ නොදනීවී වාගේ

මා දිහා බලනා මල් සරුන්
ඇස් ගසා මට නගනා සුරල්
නැවතුම් නොම වේවි මා වෙත ළංවෙලා
නෙත් වසා දහසක් බැමි මුදන්
හිත් සොරා ගන්නම් ගී සරින්
කෙළවර නැති ප්‍රේම වේවි මංමුලා

හිතේ ගුම් නාදේ – රුවේ ලංකාරේ
හිත් කොනේ ඇතිදේ මාගේ නොදනීවී උන්
රැවටේවී ආයේ.

නිතඹේ දෙනෙතේ පැටළේවී මාගේ
පැටලී වෙන දේ නොදනීවී වාගේ
නිතඹේ දෙනෙතේ පැටළේවී මාගේ
පැටලී වෙන දේ නොදනීවී වාගේ

මත් මධු පිරෙනා සද්දේ පල්ලා
ප්‍රේම කරලා නෑ අත් අල්ලා පාරේ
නින්දෙදි පෙනෙනා හීන හලාලා
ආලෙට ලොල්වී හීන මැකීලා නෑනේ

හිතේ ගුම් නාදේ – රුවේ ලංකාරේ
හිත් කොනේ ඇතිදේ මාගේ නොදනීවී උන්
රැවටේවී ආයේ.

නිතඹේ දෙනෙතේ පැටළේවී මාගේ
පැටලී වෙන දේ නොදනීවී වාගේ
නිතඹේ දෙනෙතේ පැටළේවී මාගේ
පැටලී වෙන දේ නොදනීවී වාගේ

මල් හීයෙන් | Mal Heeyen by Ravi Royster ft. Falan Andrea

මල් හීයෙන් යන්තම් වෑහේ මල්සර මීදුම් මැද්දෑවේ
යයි දෝරේ දැං නම් හිරිකඩ වාවන් නෑ මයෙ සන්තානේ
පන්තේරුම් සද්දේ තාලෙට හැන්දෑවේ සිල් බිඳුනාවේ
ඇන්නෑවේ ඈරුව නාඹර දේහෙට බඹරුන් විද්දාවේ

වෑහේ ආලේ බේරේ
දෝරේ යාවී හේ

4am sleeping with mamamia
oh she a mamasita
she ain’t like a Lisa
drinking w my hoe Sita
We don’t even restless
but we dam mesless
but she wanna kiss me
baby hold up, kush it up, With ClarkE
we don’t need the car keys
Roll it up, never go down
she boutta feel ma brownie
and we Always in the hood
It’s low key

සල්ලාලේ වෑහෙන බඹරුන් පාරම් බෑවට නෑ එල්ලේ
මල්වාරේ සෙල්ලම් දෑවට පැටලේ උන් මයෙ කෙහෙරැල්ලේ
යන්තම් ඇති ඇවිලේ ඕසෙට වත්තම් නෑ මට පෑවිල්ලේ
සිහි වේ රෑ පන්දම් කෝලම සංසුන් වී නෑ ගිනි දල්ලේ

වෑහේ ආලේ බේරේ
දෝරේ යාවී හේ

ClarkE,
yo man yo man it’s a bad bitch
Running through her panties
Now we looking at east

Baby girl imma beast
wish you gotta stay some least
can I get some pics aye
oh she bad, now she lie aye

I don’t even care cuz I like a bad hoe
Anyways, running through her legs

all I see a good paradise, now she boutta get some mice aye
All I say
We don’t even restless
but we dam mesless
but she wanna kiss me, & she wanna miss me and she boutta miss meeeeeeee

She boutta miss me
She boutta kiss me
She boutta miss me miss me
Yaaaa
She boutta kiss me
She miss me
She boutta miss me baby

මල් හීයෙන් යන්තම් වෑහේ මල්සර මීදුම් මැද්දෑවේ
යයි දෝරේ දැං නම් හිරිකඩ වාවන් නෑ මයෙ සන්තානේ
පන්තේරුම් සද්දේ තාලෙට හැන්දෑවේ සිල් බිඳුනාවේ
ඇන්නෑවේ ඈරුව නාඹර දේහෙට බඹරුන් විද්දාවේ

වෑහේ ආලේ බේරේ
දෝරේ යාවී හේ

මේ දෑසේ මගේ | Me Dase Mage Wedana by POP PUNK ft. Falan Andria

මා දෑස පාරා පාරා ආ මායා
සිහිනේ පුරා
මැවූ හීන රන්දා රන්දා බන්දා
තනිවේද මා

අදුරේ හඩාවී
මා හා සිනාසී
පෙරසේම ආයේ
සිතුසේ බලාවී

මහා පාළුවක
රෑ තරු දිලෙයි
පෑරුණු මතක
මා සිත දවයි

පහසින් මුලාවී
රහසේ සරාවී
බොහොසේ දැනේවී
පැවසූ නුරාගී

මේ දෑසේ මගේ වේදනා
මේ දෑසේ මගේ වේදනා

සිහින මිදෙන්නේ
තව අනන්තේ
අපි රගන්නේ
සැනසුම අද නෑ
හිත එක් තැන් නෑ
මනස මුලාවේ
දැනගෙන ආ ගමනක
ඇත්ත තිත්ත කර කරම
ලුහුබැද මිරිගුවත්
පාවෙනු දුටුවේ අන්ත්ම කඩඉමත්
දිව්වේ පසුපස
සුවය මිසක්
මගේ වරදර මා නෑ දෑත් පිසන්
විසක් ඉසන් සිතන්නේ නැති ඔබේ ආලය
ගිලිහී යන කාලය දා මා ළය
ඉතිරි වන මතක නිදාන තාලය

පහසින් මුලාවී
රහසේ සරාවී
බොහොසේ දැනේවී
පැවසූ නුරාගී

මේ දෑසේ මගේ වේදනා
මේ දෑසේ මගේ වේදනා
මේ දෑසේ මගේ වේදනා
මේ දෑසේ මගේ වේදනා
මේ දෑසේ මගේ වේදනා
මේ දෑසේ මගේ වේදනා
මේ දෑසේ මගේ වේදනා