රාවණා | Rawana by Muditha Samarasekara ft. Tharindu Damsara [2020]

තෙදැති විකුමැති බලැති නරපති
හිමාලෙටනම් නුඹව සතුරැති
සියල් හැරදා එන්ට සිත් ඇති
රාවණා නුඹ මටයි අදරැති

පපුතුරේ උණුහුමට හිතැති
ගිනි සිසිල අරුමයක් නම් නැති
කිසිකෙනෙක් අදටවත් දන් නැති
කාරණේ නුඹ දන්නවා ඇති

ලෙනක මට රලු සයන හුරු ඇති
බාහු යුග්මය මා දවාලැති
නෙතු හැරීයෙමි ඒත් නුඹ නැති
රාවණා නුඹ මටයි අදරැති