ඩිජිටල් ප්‍රේමය | Digital Premaya by Stereomiinds ft. Rashinie [2019]

හැඟුම් උතුරන අවකාශේ..මා හද රඟහල් තැනුවා..
නුහුරු මානෙක දුටු නුඹගේ පෙම් දැහැනට සිත බැඳුනා..

සිතුසේ පිදෙනා පෙම් වදනින් සිත් යාවුනා..වදනින් සිත් යාවුනා..
රිසිසේ ඇඳෙනා පෙම් සිතුවම් හද රැවටුවා.. සිතුවම් හද රැවටුවා..

මා රහසේ වී හීන මැව්වා..
ඔබෙ දෙතොලේ රැඳි ඒ පෙම් මදහස රෑ සිහිනෙන් සෙව්වා..
දෙනෙතේ ඇඳි ඒ මායම් රූ
ආලෙන් රහස් කීවා
පැතුමන් අවතැන් වූ මානෙක මා හද පාවුනා…

මා රහසේ වී හීන මැව්වා..
ඔබෙ දෙතොලේ රැඳි ඒ පෙම් මදහස රෑ සිහිනෙන් සෙව්වා..
දෙනෙතේ ඇඳි ඒ මායම් රූ
ආලෙන් රහස් කීවා
පැතුමන් අවතැන් වූ මානෙක හද මංමුලා වූවා..

දැවෙන කතරක නෙතු අඳවී
ඔබ පෙවු මීවිත සෙව්වා
හුදකලාවේ මුව ගොලුවී
තනිවී රහසින් හැඩුවා

මහදේ වැයෙනා පෙම් රස ගී හඬ නෑසුනා..ගී හඬ නෑසුනා..
දෙතොලේ සිනහා වැල්.. ගැලු කඳුලින් සේදුනා..කඳුලින් සේදුනා..