මණිමේකලා | Manimekala by Pamith Mandiv [2021]

සේයා රූ මානේ ආදර පෑ – හද මන්දිරේ තනුව ඈ
මා හීන මායවේ සද පෑ – ඇයි බොද වුණේ රූපේ ඈ
පෑ හීන මානේ යළි රැගෙන ආයේ
ඔබ ඒන්නේ නැතිදෝ මේකලා……
ඇයි හැර ගියේ මණිමේකලා ……..
මණිමේකලා……
මණිමේකලා…….
ඇයි හැර ගියේ මණිමේකලා….

ප්‍රේමයෙන් ස්වේත හීන කැන්දාන – ආලයෙන් මත්ව කෝළකම් පෑව
ඔබ කොහිද මාගේ මේකලා…….
හැර සුසුම් කදුලු නෙතග දවටාන – බැදි පියල් මතක හදෙහි රන්දාන
මා තනිව හිදිමී මේකලා…….
ඇයි හැර ගියේ මණිමේකලා …….
මණිමේකලා…..
මණිමේකලා…….
ඇයි හැර ගියේ මණිමේකලා….

දෙවිලියක් සසර ස්නේහ බන්දාන – මීන නෙත් නේක ආලකම් පෑව
ඔබ කොහිද මාගේ මේකලා…….
හසගනක් ආල තුහින වස්සාන – නෙතු පියන් පැහැර ප්‍රේමයෙන් වෙලුන
ඔබ එන්නේ නැතිදෝ මේකලා……..
ඇයි හැර ගියේ මණිමේකලා ………
මණිමේකලා……
මණිමේකලා…….
ඇයි හැර ගියේ මණිමේකලා….