ඔබව මට හිමි නෑ | Oba Mata Himi Na Kiyala by Dushyanth Weeraman

ඔබව මට හිමි නෑ කියලා.. කොහොම ඉන්නද වෙන්වෙලා..
හිතම ඔබ ලඟ නැවතීලා.. දුරින් හිටියට තනිවෙලා..
කඳුලේ මා තනිවෙලා.. හැඬුවේ ඔබ නිසා..
කඳුලේ මා තනිවුනා.. හැඬුවේ ඔබ නිසා..

ඔබව නොදැක.. හිඳින විටදි.. දෑස මා හඬවනා..
තුරුලෙ ඔබේ.. ඉන්න නැතිව .. හිතම තැවෙනවා..
රෑ සීතලේ තනිවී.. මා දෑසේ ඔබ වෙලෙනා..
කවදාද ඉන්නෙ ඔයා.. මට ලංවෙලා..

ඔබව මට හිමි නෑ කියලා.. කොහොම ඉන්නද වෙන්වෙලා..
හිතම ඔබ ලඟ නැවතීලා.. දුරින් හිටියට තනිවෙලා..
කඳුලේ මා තනිවෙලා.. හැඬුවේ ඔබ නිසා..
කඳුලේ මා තනිවුනා.. හැඬුවේ ඔබ නිසා..

සිහින අතරේ.. සුවඳ ඔබේ.. ලඟම දැනෙනවා..
දුරක ඉඳන්.. දෑස් ඔබේ.. මදෙස බලනවා..
නෑ තාම මට හිමි වී.. ඔය දෑස අන්සතු වී..
කවදාද ඉන්නෙ ඔයා.. මට ලංවෙලා…

ඔබව මට හිමි නෑ කියලා.. කොහොම ඉන්නද වෙන්වෙලා..
හිතම ඔබ ලඟ නැවතීලා.. දුරින් හිටියට තනිවෙලා..
කඳුලේ මා තනිවෙලා.. හැඬුවේ ඔබ නිසා..
කඳුලේ මා තනිවුනා.. හැඬුවේ ඔබ නිසා..

Mashup 2020 by Dushyanth Weeraman [2020]

සත් පියුමන් මත
නුඹ අඩ සදකි
ගැස්සෙන නුබෙ ලැම
මට මල් දමකි
ගැස්සෙන නුබෙ ලැම
මට මල් දමකි

පානා සෙනෙහස ඇල්මෙන් ඉබගෙන
ඉන්න නුඹට බැරිනම්
කීවා නාහන සිත වාගෙන
අදුරෙම මම ඉන්නම්

විස ගෝර සර්ප විමනෙ
බිය නැති බොම ලදුනේ
තනිකමෙන් නිදන නුබගේ
කටු ඇනේවි සිරි යහනේ

විස ගෝර සර්ප විමනෙ
බිය නැති බොම ලදුනේ
තනිකමෙන් නිදන නුබගේ
කටු ඇනේවි සිරි යහනේ

ජේත්තු නෝනේ
ජේත්තු නෝනේ
වාත්තුවක් මගේ හර්දේ
නුඹ අඩ සදකි

ජේත්තු නෝනේ
ජේත්තු නෝනේ
වාත්තුවක් මගේ හර්දේ
මට මල් දමකි

ජේත්තු නෝනේ
ජේත්තු නෝනේ
වාත්තුවක් මගේ හර්දේ
නුඹ අඩ සදකි

තේක්ක මාමේ තේක්ක නැන්දා
කේන්ති ඇයි ගත්තේ
මට මල් දමකි

වැව ගාව රජ දහනේ
දගකාරියේ
හිත තාම නුඹ ගාව
තනනානනේ

වැව ගාව රජ දහනේ
දගකාරියේ
හිත තාම නුඹ ගාව
තනනානනේ

සත් පියුමන් මත
නුඹ අඩ සදකි
ගැස්සෙන නුබෙ ලැම
මට මල් දමකි
ගැස්සෙන නුබෙ ලැම
මට මල් දමකි

‍රැගුමන් අහවර වී
ඔබ මා ලග
රැගුමක් රගන තුරා

මේ මල් රාත්‍රිය
බලා හිදී මග
ඔබ ලග ගෙවෙන තුරා

අරලිය මත මගේ
හිත නැවතී ඇත
මා ගත කිති කැවිලා

නාබිය අද්දර
කරකැවුනා හිත
ඒ වී හද නැතුවා

සත්සියයක් සෙනග පරිද්දෙන්
එකලු උනා ඔබ අකුණු පරිද්දෙන්

ඔබටම සිතගිය සසර පුරුද්දෙන්
සසර පුරුද්දෙන් සසර පුරුද්දෙන්
සසර පුරුද්දෙන් සසර පුරුද්දෙන්

සත්සියයක් සෙනග පරිද්දෙන්
එකලු උනා ඔබ අකුණු පරිද්දෙන්

ඔබටම සිතගිය සසර පුරුද්දෙන්
සසර පුරුද්දෙන් සසර පුරුද්දෙන්
සසර පුරුද්දෙන් සසර පුරුද්දෙන්

නෙළුම් විලෙන් පැන කිතුල් මලෙන් පැන
මල් කිනිත්තට රොන් පොදක් ගෙන

පෙම් කරලා හැරයන්නේ කොහොමද

නෙළුම් විලෙන් පැන කිතුල් මලෙන් පැන
මල් කිනිත්තට රොන් පොදක් ගෙන

පෙති තලලා දුර යන්නේ කොහොමද

ජේත්තු නෝනේ | Jeththu None by Dushyanth Weeraman

ඉස්සරින් තරං
පුරන් කුඹුරු නැත
ඉස්සරින් තරං

කප්පරක් තරං
වරං අරං එන
රත්තරං තොරන්

ඉස්සරින් තරං
පුරන් කුඹුරු නැත
ඉස්සරින් තරං

කප්පරක් තරං
වරං අරං එන
රත්තරං තොරන්

වැව ගාව රජ දහනේ
දගකාරියේ
හිත තාම නුඹ ගාව
තනනානනේ

වැව ගාව රජ දහනේ
දගකාරියේ
හිත තාම නුඹ ගාව
තනනානනේ

ජේත්තු නෝනේ
ජේත්තු නෝනේ
වාත්තුවක් මගේ හර්දේ

තේක්ක මාමේ තේක්ක නැන්දා
කේන්ති ඇයි ගත්තේ

ජේත්තු නෝනේ
ජේත්තු නෝනේ
වාත්තුවක් මගේ හර්දේ

තේක්ක මාමේ තේක්ක නැන්දා
කේන්ති ඇයි ගත්තේ

ඉස්සරින් තරං
පුරන් කුඹුරු නැත
ඉස්සරින් තරං

ඉස්සරින් තරං
පුරන් කුඹුරු නැත
ඉස්සරින් තරං

සිරියාවි සිප ගන්න
බිය දෙයි හදේ
ගම්බාරේකම ගන්න
අත දෙන් ලදේ
ගම්බාරේකම ගන්න
අත දෙන් ලදේ

ජේත්තු නෝනේ
ජේත්තු නෝනේ
වාත්තුවක් මගේ හර්දේ

ජේත්තු නෝනේ
ජේත්තු නෝනේ
වාත්තුවක් මගේ හර්දේ

ඉස්සරින් තරං
පුරන් කුඹුරු නැත
ඉස්සරින් තරං

ඉස්සරින් තරං
පුරන් කුඹුරු නැත
ඉස්සරින් තරං

දොළ ගාව තල හේනේ
තනි වෙන්න නං
හැමදාම එනවාද
වැහිලා හොරෙන්

දොළ ගාව තල හේනේ
තනි වෙන්න නං
හැමදාම එනවාද
වැහිලා හොරෙන්

ජේත්තු නෝනේ
ජේත්තු නෝනේ
වාත්තුවක් මගේ හර්දේ

තේක්ක මාමේ තේක්ක නැන්දා
කේන්ති ඇයි ගත්තේ

නෙළුම් විලෙන් පැන | Nelum Wilen Pana by Dushyanth Weeraman

නෙළුම් විලෙන් පැන කිතුල් මලෙන් පැන
මල් කිනිත්තට රොන් පොදක් ගෙන

පෙම් කරලා හැරයන්නේ කොහොමද

නෙළුම් විලෙන් පැන කිතුල් මලෙන් පැන
මල් කිනිත්තට රොන් පොදක් ගෙන

පෙති තලලා දුර යන්නේ කොහොමද

සත්සියයක් සෙනග පරිද්දෙන්
එකලු උනා ඔබ අකුණු පරිද්දෙන්

ඔබටම සිතගිය සසර පුරුද්දෙන්
සසර පුරුද්දෙන් සසර පුරුද්දෙන්

ඔබටම සිතගිය සසර පුරුද්දෙන්
සසර පුරුද්දෙන් සසර පුරුද්දෙන්

නෙළුම් විලෙන් පැන කිතුල් මලෙන් පැන
මල් කිනිත්තට රොන් පොදක් ගෙන

පෙම් කරලා හැරයන්නේ කොහොමද

නෙළුම් විලෙන් පැන කිතුල් මලෙන් පැන
මල් කිනිත්තට රොන් පොදක් ගෙන

පෙති තලලා දුර යන්නේ කොහොමද

හින්දියෙන් දොඩන ලියන් ගෙනේවි
තමබපන්නියම දුකෙන් හඩාවී
සිංහබාහු පරපුරක් සදාවි
රාජධානියම කදුළු සලාවී

හින්දියෙන් දොඩන ලියන් ගෙනේවි
තමබපන්නියම දුකෙන් හඩාවී
සිංහබාහු පරපුරක් සදාවි
රාජධානියම කදුළු සලාවීනෙළුම් විලෙන් පැන කිතුල් මලෙන් පැන
මල් කිනිත්තට රොන් පොදක් ගෙන

පෙම් කරලා හැරයන්නේ කොහොමද

නෙළුම් විලෙන් පැන කිතුල් මලෙන් පැන
මල් කිනිත්තට රොන් පොදක් ගෙන

පෙති තලලා දුර යන්නේ කොහොමද

ගෝමර මාලා | Gomara Mala by Dushyanth Weeraman

ගෝමර මාලා වත සරසාලා
හැඩ වැඩ ගමනට ඉඟ නලවා
වරලස මුදලා ඔසරිය අන්දාලා
කෝල සිනහවෙන් මුව සරසා
නුඹේ රුව දැකලා හිත මගෙ සැලිලා
යන්ට හිතයි මගෙ දිවි හැරලා
මගේ සුදු මැණිකෝ මගේ රන් මැණිකෝ
බහ දීපන් මට දිවි සනසාවැවෙන් නෙලා ගෙන මානෙල් මල් වැල්
ඔබෙ වත ගවසන්නම්
චාටු කුනාටු දාන හිපාටු
අල්ලලා එලවන්නම්
වෙරළු දොඩම් කජු පැණිවරකා
සීනි ලොසින්ජර් වැලි තලපා
ආල නුරාමල් සිහින පොකුරු වැල්
පැදුරු ඇදේ නුඹ සතපන්නම්මැනිකගේ ලස්සන දුටු විට කාගෙත්
හදවත වාවයිද
ගමේ අනිත් හැම ගැටිස්සියන් නොව
නුඹමයි මට උරුම
කාටත් නොකියූ රහසක් මන්
දිනයක ඔබ හට පවසන්නම්
දත කට මැද ගෙන උබෙ අත අරගෙන
හඳ පානේ පැනලා යන්නම් බොල

ගෝමර මාලා වත සරසාලා
හැඩ වැඩ ගමනට ඉඟ නලවා
වරලස මුදලා ඔසරිය අන්දාලා
කෝල සිනහවෙන් මුව සරසා
නුඹේ රුව දැකලා හිත මගෙ සැලිලා
යන්ට හිතයි මගෙ දිවි හැරලා
මගේ සුදු මැණිකෝ මගේ රන් මැණිකෝ
බහ දීපන් මට දිවි සනසා

ඔමරි ලතා | Omari Latha by Dushyanth Weeraman

ඔමරි ලතා පාන කොමල දාන කුමාරි
උඹ මහපාරේ දාන මුකුලු මාන විකාවි

දුම්බර සි⁣ට පයින් ආපු පිස්සු විකාරි
උඹ මගේ ලඟින් ඉදපං මගෙ සුපෙම්බරාවි

ඔමරි ලතා පාන කොමල දාන කුමාරි
උඹ මහපාරේ දාන මුකුලු මාන විකාවි

දුම්බර සි⁣ට පයින් ආපු පිස්සු විකාරි
උඹ මගේ ලඟින් ඉදපං මගෙ සුපෙම්බරාවි

සීත ඈත පේන මානෙ හැඟුම්බරාවි
ඔය පාන මුකුලු දුටු මගේ ඇස් එලියට එවී

සීත ඈත පේන මානෙ හැඟුම්බරාවි
ඔය පාන මුකුලු දුටු මගේ ඇස් එලියට එවී

කොන්දොස්තර එක්ක නටපු මගෙ හැඩකාරි
උඹේ දත් දොස්තර උපාධියට අද මගෙ භාරී

කොන්දොස්තර එක්ක නටපු මගෙ හැඩකාරි
උඹේ දත් දොස්තර උපාධියට අද මගෙ භාරී

නාන තොටේ, අර නාන තොටේ, නාන තොටේ


දියබරියට නෙලපු කුමාරි

වෙරළු ගහේ, අර වෙරළු ගහේ, වෙරළු ගෙඩිය
හතට බෙදං කාපු කුමාරි

ටිකිරිලියා කලෙත් අරන් ලිඳට ගියාලු
ඔය මගේ මැණික ටිකිරි එක්ක කොමළ කරාලු

කබරගොයා දැකපු ටිකිරි ඇද වැටුනාලු
අර මගේ මැණික දුටු කබරයා පැනලා ගියාලුසීත ඈත පේන මානෙ හැඟුම්බරාවි
ඔය පාන මුකුලු දුටු මගේ ඇස් එලියට එවී

සීත ඈත පේන මානෙ හැඟුම්බරාවි
ඔය පාන මුකුලු දුටු මගේ ඇස් එලියට එවී

කොන්දොස්තර එක්ක නටපු මගෙ හැඩකාරි
උඹේ දත් දොස්තර උපාධියට අද මගෙ භාරී

කොන්දොස්තර එක්ක නටපු මගෙ හැඩකාරි
උඹේ දත් දොස්තර උපාධියට අද මගෙ භාරී

වාසනා ලොවක් | Wasana Lowak by Dushyanth Weeraman

වාසනා ලොවක් ගෙනාව
දිව්‍ය ලෝකෙ ඉඳලා ආව කෙල්ලේ
සුරූපි කෙල්ලේ

වාසනා ලොවක් ගෙනාව
දිව්‍ය ලෝකෙ ඉඳලා ආව කෙල්ලේ
සුරූපි කෙල්ලේ

වේදනා ලොවින් මෙ මාව ගලව ගත්ත සුරූපි කෙල්ලේ
සුරූපි කෙල්ලේ

දුගී පැලක තරුණයෙක් අතේ..
රිදී මැණික රත්තරන් නැතේ

දුගී පැලක තරුණයෙක් අතේ..
රිදී මැණික රත්තරන් නැතේ

මාළිගාව හැර දමාලා ආවෙ ඇයි කතේ..
ආවෙ ඇයි කතේ..

වාසනා ලොවක් ගෙනාව
දිව්‍ය ලෝකෙ ඉඳලා ආව කෙල්ලේ
සුරූපි කෙල්ලේ
ලා ලල්ල ලල ලා.. ලා ලල්ල ලල ලා..දෙමාපියන් මුදල් වතු පිටි (hooo oo oo)
එපා කියා පැලට ආ හැටි
දෙමාපියන් මුදල් වතු පිටි (hi hi hi hi..)
එපා කියා පැලට ආ හැටි
ලොවට පෙන්නුවානෙ නියම ආදරේ හැටි (oooooo uh)
ආදරේ හැටි

වාසනා ලොවක් ගෙනාව
දිව්‍ය ලෝකෙ ඉඳලා ආව කෙල්ලේ
සුරූපි කෙල්ලේ
සුරූපි කෙල්ලේ
ලල්ල ලල්ල ලල්ල ලල්ල .. ලා ලා.. ලල් ලා..රිදී ඉරයි වැහි වලාකුලේ
පිපී සුවඳ දෙන නෙලුම් මලේ
රිදී ඉරයි වැහි වලාකුලේ (hahaha)
පිපී සුවඳ දෙන නෙලුම් මලේ
මගේ අන්ධකාර දිවිය ඔබයි එලි කලේ
ඔබයි එලි කලේ

වාසනා ලොවක් ගෙනාව
දිව්‍ය ලෝකෙ ඉඳලා ආව කෙල්ලේ
සුරූපි කෙල්ලේ (අහ් අහ්)
වේදනා ලොවින් මෙ මාව ගලව ගත්ත සුරූපි කෙල්ලේ (ah ah)
සුරූපි කෙල්ලේ (haha දුෂ්යන්ත්..)

වාසනා ලොවක් ගෙනාව
දිව්‍ය ලෝකෙ ඉඳලා ආව කෙල්ලේ
සුරූපි කෙල්ලේ
වේදනා ලොවින් මෙ මාව ගලව ගත්ත සුරූපි කෙල්ලේ

මතකේ හසරැල් | Mathake Hasaral by Dushyanth Weeraman [2009]

කියන්නට බැරි තරම් ඔබට ආදරෙයි මං
දරන්නට බැරි තරම් දුක වාවන්නට බෑ දැන්
ඔබ ඇයි කුරිරු මේ තරම්
සිතක් නැති කෙනෙක් මෙන්
මා හෙලනා මේ සුසුම ඔබට දැනෙනවා නම්
මා සොයා යලි ඇවිත් සිප ගන්නකෝ මා දෙතොල්

මතකේ හසරැල් නැගෙන රැයේ
දෙනෙතින් කදුලැල් ගලා ගියේ
ජීවිතයේ රස දෑනෙන වියේ
ඔබ මා හැරදා ඇයිද ගියේ
මතකේ හසරැල් නැගෙන රැයේ
දෙනෙතින් කදුලැල් ගලා ගියේ
ජීවිතයේ රස දෑනෙන වියේ
ඔබ මා හැරදා ඇයිද ගියේ
ඔබ ඇයි අන්සතු වුනේ ඔබ ඇයි මා හැරගියේ

පූජනීයයි ආදරේ ඔබ එය නොදනී ප්‍රියේ
දිවි ඇතිතෙක් මේ බවේ ඔබට පමණයි ආදරේ
මා හද පතුලේ ඔබේ රුව සදා ඇඳී තිබේ
මා සොයා යලි ඇවිත් සිප ගන්නකෝ මා දෙතොල්
සිතකින් නොව ඔබ දමා ගියේ
ඔබ ගැන සිහිවෙයි හැම මොහොතේ
දුක පමණයිමට උරුම වුනේ
සමාවෙන්න කුමරානනී

මතකේ හසරැල් නැගෙන රැයේ
දෙනෙතින් කදුලැල් ගලා ගියේ
ජීවිතයේ රස දැනෙන වියේ
ඔබ මා හැරදා ඇයිද ගියේ

පානා සෙනෙහස | Pana Senehasa by Dushyanth Weeraman

පානා සෙනෙහස ඇල්මෙන් ඉබගෙන
ඉන්න නුඹට බැරිනම්
කීවා නාහන සිත වාගෙන අදුරෙම මම ඉන්නම්

විස ගෝර සර්ප විමනෙ
බිය නැති බොම ලදුනේ
තනිකමෙන් නිදන නුබගේ
කටු ඇනේවි සිරි යහනේ

විස ගෝර සර්ප විමනෙ
බිය නැති බොම ලදුනේ
තනිකමෙන් නිදන නුබගේ
කටු ඇනේවි සිරි යහනේ

සත් පියුමන් මත
නුඹ අඩ සදකි
ගැස්සෙන නුබෙ ලැම
මට මල් දමකි
සත් පිරිවර මැද කුමට වදින්නේ
ගැස්සෙන මයෙ ලැම
මොටද බලන්නේ

නානාවිද දුන් හී මානාගෙන
නුබට මසිත පිදුවත්
සේනා මොකටද නුඹෙ ඔය උනුහුම
වෙනකෙනෙකුට නොම දෙන්

නුඹ මද්‍රි දේවි වේ නම්
වෙස්සන්තර මම වෙන්නම්
සුන්දර නෑ එය එතරම්
සොදුරිය දැන් හිතන තරම්

නුඹ මද්‍රි දේවි වේ නම්
වෙස්සන්තර මම වෙන්නම්
සුන්දර නෑ එය එතරම්
සොදුරිය දැන් හිතන තරම්

සත් පියුමන් මත
නුඹ අඩ සදකි
ගැස්සෙන නුබෙ ලැම
මට මල් දමකි
සත් පිරිවර මැද කුමට වදින්නේ
ගැස්සෙන මයෙ ලැම
මොටද බලන්නේ

සත් පියුමන් මත
නුඹ අඩ සදකි
ගැස්සෙන නුබෙ ලැම
මට මල් දමකි
සත් පිරිවර මැද කුමට වදින්නේ
ගැස්සෙන මයෙ ලැම
මොටද බලන්නේ

සත් පියුමන් මත
නුඹ අඩ සදකි
ගැස්සෙන නුබෙ ලැම
මට මල් දමකි
සත් පිරිවර මැද කුමට වදින්නේ
ගැස්සෙන මයෙ ලැම
මොටද බලන්නේ

පානා සෙනෙහස (Cover) | Pana Senehasa (Cover) by Yohani ft. Fifteenth March [2019]

පානා සෙනෙහස ඇල්මෙන් ඉබගෙන
ඉන්න නුඹට බැරිනම්
කීවා නාහන සිත වාගෙන අදුරෙම මම ඉන්නම්

විස ගෝර සර්ප විමනෙ
බිය නැති බොම ලදුනේ
තනිකමෙන් නිදන නුබගේ
කටු ඇනේවි සිරි යහනේ

විස ගෝර සර්ප විමනෙ
බිය නැති බොම ලදුනේ
තනිකමෙන් නිදන නුබගේ
කටු ඇනේවි සිරි යහනේ

සත් පියුමන් මත
නුඹ අඩ සදකි
ගැස්සෙන නුබෙ ලැම
මට මල් දමකි
සත් පිරිවර මැද කුමට වදින්නේ
ගැස්සෙන මයෙ ලැම
මොටද බලන්නේ

නානාවිද දුන් හී මානාගෙන
නුබට මසිත පිදුවත්
සේනා මොකටද නුඹෙ ඔය උනුහුම
වෙනකෙනෙකුට නොම දෙන්

නුඹ මද්‍රි දේවි වේ නම්
වෙස්සන්තර මම වෙන්නම්
සුන්දර නෑ එය එතරම්
සොදුරිය දැන් හිතන තරම්

නුඹ මද්‍රි දේවි වේ නම්
වෙස්සන්තර මම වෙන්නම්
සුන්දර නෑ එය එතරම්
සොදුරිය දැන් හිතන තරම්

සත් පියුමන් මත
නුඹ අඩ සදකි
ගැස්සෙන නුබෙ ලැම
මට මල් දමකි
සත් පිරිවර මැද කුමට වදින්නේ
ගැස්සෙන මයෙ ලැම
මොටද බලන්නේ

සත් පියුමන් මත
නුඹ අඩ සදකි
ගැස්සෙන නුබෙ ලැම
මට මල් දමකි
සත් පිරිවර මැද කුමට වදින්නේ
ගැස්සෙන මයෙ ලැම
මොටද බලන්නේ

සත් පියුමන් මත
නුඹ අඩ සදකි
ගැස්සෙන නුබෙ ලැම
මට මල් දමකි
සත් පිරිවර මැද කුමට වදින්නේ
ගැස්සෙන මයෙ ලැම
මොටද බලන්නේ