රහසේ හඬනා | Rahase Handana by Clarence ft. Neela Wickramasinghe

රහසේ හඬනා අප හැඟුම්
ලොව නෑ දන්නේ අප පැතුම්
ලා සඳු පායනා රැයේ
දිලිසේ
තරූ සේ
තනිවී තැවෙනා පෙම් සුසුම්

හිරිමල් වයසේ සෙනෙහින් බැඳී එදා
මතකේ නොමියේ ඔබ මා සිතින් සදා
ආදරයේ රස මියුරු වේදනා

රහසේ හඬනා අප හැඟුම්

ලොව නෑ දන්නේ අප පැතුම්
ලා සඳු පායනා රැයේ
දිලිසේ
තරූ සේ
තනිවී තැවෙනා පෙම් සුසුම්

සඳ රෑ සිහිනේ සෙවනැල්ල සේ වෙලී

ඉමු අපි සොඳුරේ සුපුරුදු ලෙසින් බැඳී
ආදරයේ රස මියුරු වේදනා

රහසේ හඬනා අප හැඟුම්
ලොව නෑ දන්නේ අප පැතුම්

ලා සඳු පායනා රැයේ
දිලිසේ
තරූ සේ
තනිවී තැවෙනා පෙම් සුසුම්
රහසේ හඬනා අප හැඟුම්
ලොව නෑ දන්නේ අප පැතුම්
රහසේ හඬනා අප හැඟුම්
ලොව නෑ දන්නේ අප පැතුම්
රහසේ හඬනා අප හැඟුම්
ලොව නෑ දන්නේ අප පැතුම්


.