මං නුඹෙම ද | Man Nubemada by Jagath Wickramasinghe [2015]

මං නුබෙමද අහන හිතින්
නුබ මගෙමද හිතනවනම්
මන් විතරද අහන මුවින්
මගෙ විතරද කියනවනම්

සාගරේ හඩ දිගේ
මේ ගඟ ගලනවනම්

මං නුබේ නුබ මගේ
අපි අපේ විතරනම්

සඳ අහසට රළු පොළව දුරයි කියනවා
එක ඉවුරේ දෙතැනක ඇයි අහනවා
කිසිවක් නොඅසා ගං දිය පහලට
ගලා යනවා නම්
අපි ගැන දන්නා කවිරුත් තව නෑ
අපි අපේ විතරනම්

අපි අපේ විතරනම්
මං නුබෙමද අහන හිතින්
නුබ මගෙමද හිතනවනම්
මන් විතරද අහන මුවින්
මගෙ විතරද කියනවනම්

සාගරේ හඩ දිගේ
මේ ගඟ ගලනවනම්

මං නුබේ නුබ මගේ
අපි අපේ විතරනම්

සාගරේ හඩ දිගේ
මේ ගංග ගලනවනම්

මං නුබේ නුබ මගේ
අපි අපේ විතරනම්

ආදරේ ඔබගෙන් | Adare Obagen by Jagath Wickramasinghe

ආදරේ ඔබගෙන් හිමි වේදෝ…

මා ඔබේ සැනසුම නෙදෝ..
මල්සරින් පාවීලා…
පෙම් සුවේ වෑහීලා..
මාගේ…දෑසින් ආදරේ සේයා…

යං යං යං පාවී පාවී..

ඈත ලස්සන මල් මල් මල් මල්
සිහින ලොවකට නිල් නිල් නිල් නිල්
දෑස දකිනට පෙම් පෙම් පෙම් පෙම්
රහස කියනට ආවා…
ඔබ සොයා මම ආවා..

ලයිල ලයිල ලයිල ලයි..

ලයිල ලයි ලයි ලයිල ලයිල ලා…
ලයිල ලයිල ලයිල ලයි..
ලයිල ලයි ලයි ලයිල ලයිල ලා…
ලයිල ලයිල ලයිල ලයි..
ලයිල ලයි ලයි ලයිල ලයිල ලා…
ලයිල ලයිල ලයිල ලයි..
ලයිල ලයි ලයි ලයිල ලයිල ලා…

ජීවිතේ සැනසුම් හමුවේවා..

ආදරේ තව ලංවේවා..
රන් රසේ පෑහීලා.. ආදරේ නෑවීලා..
පාරාදීසේ.. වේදනා නෑ.. නෑ…

යං යං යං පාවී පාවී

ඈත ලස්සන මල් මල් මල් මල්
සිහින ලොවකට නිල් නිල් නිල් නිල්
දෑස දකිනට පෙම් පෙම් පෙම් පෙම්
රහස කියනට ආවා…
ඔබ සොයා මම ආවා..

ලයිල ලයිල ලයිල ලයි..

ලයිල ලයි ලයි ලයිල ලයිල ලා…
ලයිල ලයිල ලයිල ලයි..
ලයිල ලයි ලයි ලයිල ලයිල ලා…
ලයිල ලයිල ලයිල ලයි..
ලයිල ලයි ලයි ලයිල ලයිල ලා…
ලයිල ලයිල ලයිල ලයි..
ලයිල ලයි ලයි ලයිල ලයිල ලා…

ලයිල ලයිල ලයිල ලයි..

ලයිල ලයි ලයි ලයිල ලයිල ලා…
ලයිල ලයිල ලයිල ලයි..
ලයිල ලයි ලයි ලයිල ලයිල ලා…
ලයිල ලයිල ලයිල ලයි..
ලයිල ලයි ලයි ලයිල ලයිල ලා…
ලයිල ලයිල ලයිල ලයි..
ලයිල ලයි ලයි ලයිල ලයිල ලා…

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

ඔබේ සිනා ලග | Obe Sina Laga by Jagath Wickramasinghe

ඔබේ සිනා ලග නෙත නැවතුනු දා
ඔබේ කතා ලග සිත නැවතුනු දා
ප්‍රේමය හැදින්නෙමි
ප්‍රේමය හැදින්නෙමි
මේ ලෝ තලයේ
මේ ලෝ තලයේ

කුමටද උපමා ඉතිහාසයේ උං
ප්‍රේමවන්තයින්ගෙන් ..
කුමටද ආදරයේ පෙම් සැමරුම්
පෙම් පාරාදීසේ ..
ඉමක් කොනක් නැති ආකාසේ
තරු පායා එන සේමා ..
ඉමකා නිමක් නැත පෙම් හදවත් තුළ
පෙම් සිතුවිලි බෝමා

ඔබේ සිනා ලග නෙත නැවතුනු දා
ඔබේ කතා ලග සිත නැවතුනු දා
ප්‍රේමය හැදින්නෙමි
ප්‍රේමය හැදින්නෙමි
මේ ලෝ තලයේ
මේ ලෝ තලයේ