සුහදේ | Suhade by Pranirsha ft. Honey Niagara [2023]

සුහදේ දැනුණේ
ආදරයයි ඔබ මාගේ
සිතුවෙ පැතුවෙ
ලඟ ඉන්නයි එක වාගේ
ජීවිතේම මාගේ වෙලා ඉන්නවා ද සොඳුරේ…
දෑස් බලා මාගේ කියා
කියනවාද මිහිරේ..

ගීයක් වාගේ ගැයුණා හදේ
රැය පුරා හීනෙන් ඇසෙනා
ඔබ මගේ කවියයි නිවෙනා
ආදරේ නිම නෑ මගේ…

මහදේ බැඳුණේ
එක බැල්මයි ඔය දෑසේ
ඔබේ නෙ හිතුනේ
අවසන් හුස්ම ද මාගේ
ජීවිතේම මාගේ වෙලා ඉන්නවා ද සොඳුරේ
දෑස් බලා මාගේ කියා කියනවාද මිහිරෙ

written by Gayani Asinsala Piyadigama

sinhala cover songs,gimhanaye pawela lyrics,man thama waru ganne lyrics,2023 sinhala nonstop,mangala nakathe lyrics song,man thama waru ganne sinhala lyrics,kushan achintha song,mangala nakathe cover lyrics song,jenny kingsly lyrics song,new dj songs,new song,trending song,mangala nakathe cover song,gimhanaye pawela cover,cover song,sha fm new,tik tok thrending song,jenny kingsly,man thama waru ganne cover,shanika wanigasekara,kushanachintha

සබඳිනී | Sabandini by Abhisheka Wimalaweera ft. Pranirsha

සබඳිනී මා ඔබේ
සබඳිනී මා ඔබේ
රතදර කෝඩුකාර
කරමින භාරහාර
දින ගැන ගැන හිඳිමි
සබඳිනී මා ඔබේ
සබඳිනී මා ඔබේ

රාමුවකට ගන්න දෙනවදෝ
ඔය හිනාව
නෙළුම් තුඩු වටා
ඇන්ද නිය රටා
සළු පටින් වසා
ඉන්නම් හීන බලබලා
සළලාන මාගෙ
හීනේ පාට ඇහිරිලා
හනි හනික එන්න
හීනේ පාට ඇහැරිලා

ඔබගේ ආලෙන්
දුන්නු ඒ නිධානෙන්
දින ගැන ගැන හිදිමි
සබඳිනී මා ඔබේ

පාද සළඹෙ ගිගිරි පාළුවෙන්
හනික එන්න
නෙළුම් තුඩු වටා
ඇන්ද නිය රටා
සළු පටෙන් වසා
ඉන්නම් හීන බල බලා

සළලාන මාගෙ
හීනේ පාට ඇහැරිලා
හීනේ පාට ඇහිරිලා

අටවෙනි ස්වරය ඔබද
ඔබ ළඟ ළගම නේද?
දින ගැන ගැන හිදිමි
සබඳිනී මා ඔබේ

නින්ද නේන රැයක පිපුණු
කුමුදු සුවඳ ඔබගෙ නේද?
නින්ද නේන රැයක පිපුණු
කුමුදු සුවඳ මගෙම නේද?