අසා ඉමු අපි | Asa Imu Api by Somasiri Medagedara

අසා ඉමු අපි සුමුදු වැල්ලට
සයුර මුමුණන පෙම් කතා
බලා ඉමු අපි ඈත ක්ෂිතිජයේ
මැවෙන සෙවනැලි පෙම් රටා

අසා ඉමු අපි සුමුදු වැල්ලට
සයුර මුමුණන පෙම් කතා
බලා ඉමු අපි ඈත ක්ෂිතිජයේ
මැවෙන සෙවනැලි පෙම් රටා

නොයා ජීවන මං තලාවේ
ඈත දුරකට පියඹලා
සිනාසෙමු අපි සයුරු වෙරළේ
අහස සඳ සේ ළං වෙලා

අසා ඉමු අපි සුමුදු වැල්ලට
සයුර මුමුණන පෙම් කතා
බලා ඉමු අපි ඈත ක්ෂිතිජයේ
මැවෙන සෙවනැලි පෙම් රටා

පතා ආ ලෙස ඈත භවයේ
මෙමං තලයේ හමුවෙලා
රහස් මුමුණමු අපේ ලෝකේ
පෙම්වතුන් සේ එක්වෙලා

අසා ඉමු අපි සුමුදු වැල්ලට
සයුර මුමුණන පෙම් කතා
බලා ඉමු අපි ඈත ක්ෂිතිජයේ
මැවෙන සෙවනැලි පෙම් රටා

somasiri madagedara song,somasiri madagedara songs,madagedara,medagedara,old sinhala songs,sinhala songs,old songs,parana sindu,parani sindu,bass,patta,super,remix,old hit,nonstop,new songs,collection,hit,album

ඉස්සර බැදි පෙම | Issara Bandi Pema by Somasiri Medagedara

ඉස්සර බැදි පෙම හිත් වල සුවදයි
යලි පුබුදන්න බැරී
එක්කර අතැගිලි ඔබ ඔහු සමගයි
මට ඉවසන්න හැකි

ඉස්සර බැදි පෙම හිත් වල සුවදයි
යලි පුබුදන්න බැරී
එක්කර අතැගිලි ඔබ ඔහු සමගයි
මට ඉවසන්න හැකි

ඔබ පියමන් කල
සමනල මාවත
මට යාගන්න බැරී
ඔබ පතනා ලොව
ඔබ ලබනා දින
මගේ හිත සතුට දකී

ඉස්සර බැදි පෙම හිත් වල සුවදයි
යලි පුබුදන්න බැරී
එක්කර අතැගිලි ඔබ ඔහු සමගයි
මට ඉවසන්න හැකි

මගේ අසරණ ලොව
අද මා පමණකි
එය සගවන්න බැරි
එක්කල දෑගිල්
වෙන් නොම වේවා
පතනෙම් සුබාසිරි

ඉස්සර බැදි පෙම හිත් වල සුවදයි
යලි පුබුදන්න බැරී
එක්කර අතැගිලි ඔබ ඔහු සමගයි
මට ඉවසන්න හැකි
මට ඉවසන්න හැකි