ප්‍රේමිය | Premiya by Tharindu Damsara ft. Yash Weerasinghe & Yomal Samarakoon [2019]

දිටිමි නොදිටිමි සොයමි ප්‍රේමය
දිටිමි නොදිටිමි සොයමි ප්‍රේමිය
සංගායනා කරන්නට සිතුවෙමි ප්‍රේමය
මමත් ලැහැස්තිය නුඹ නැත තවම
ප්‍රේමිය…

නුඹ නුඹම ය මම මමම ය
අපි හමුවුන නොනිදි රැයට
මට මතකය නුඹ තුරුලට මං විහිදුව
හුස්ම පොද
මකරන්දය වෙළුණු හවසක
සියොතුන් ගී ගයනා දවසට
අපි හමුවෙමු අපි අතරම
ප්‍රේමය…

යශෝදරාවියක් වගේ මා වෙනුවෙන් ඉපදුනාය
ජීවිතේ හොදම හරිය නුඹ එක්ක ගෙවෙනවාය
මකරන්දය වෙළුණු හවසක
සියොතුන් ගී ගයනා දවසට
අපි හමුවෙමු අපි අතරම
ප්‍රේමිය…