සරත් සඳේ | Sarath Sande by Bachi Susan & Charith Abyesinghe [2009]

සරත් සඳේ රැයට මුදු සුවඳ දරා ගන්න
හිතවත් පෙම් කතාවක් සුලඟට මුමුනන්න
වරා මලින් මලට මල් වියන් තනා ගන්න
පෙම්වත් භාවනාවක් මට කියලා දෙන්න

හැඟුම් විහඟුන් තුරුල් වෙතී
සිතුම් සියොතුන් ඉගිල්ලේවී
ඔබේ දෙනුවන් මා හා දැල්වී
මාගෙ දෙනුවන් පුරා විහිදේ

ගිම්හානෙ ගිනි දැල්ල ආවත් කමක් නෑ
අපට බාදා නොදී
උන්මාද මිහිදුමද නොයනා තැනක් නෑ
රැදෙයි අප තුරුලේ

සීතලේ උණුසුම ඇති මේ තරම්
දරාගන්න හිත හයිය නම්..
දෑතේ ඉඩකඩ ඇති ඒ තරම්
අපගේම යහනක සිහින හේදාවකී..
හේ.. ඕ.. ඕ.. වෝ..

හේමන්තයේ වැටෙන වැස්සෙන් කමක් නෑ
අපට අප සෙවනකී
ප්‍රේම හිම පියලි අහසේ නිමක් නෑ
අපට අප පමනකී

සීතලේ උණුසුම ඇති මේ තරම්
දරාගන්න හිත හයිය නම්..
දෑතේ ඉඩකඩ ඇති ඒ තරම්
අපගේම යහනක සිහින හෙදාවකී..
හේ.. ඕ.. ඕ.. වෝ..

සරත් සඳේ රැයට මුදු සුවඳ දරා ගන්න
හිතවත් පෙම් කතාවක් සුලඟට මුමුනන්න
වරා මලින් මලට මල් වියන් තනා ගන්න
පෙම්වත් භාවනාවක් මට කියලා දෙන්න

හැඟුම් විහගුන් තුරුල් වෙතී
සිතුම් සියොතුන් ඉගිල්ලේවී
ඔබේ දෙනුවන් මා හා දැල්වී
මාගෙ දෙනුවන් පුරා විහිදේ

හැඟුම් විහඟුන් තුරුල් වෙතී
සිතුම් සියොතුන් ඉගිල්ලේවී
ඔබේ දෙනුවන් මා හා දැල්වී
මාගෙ දෙනුවන් පුරා විහිදේ