ප්‍රියාදරී | Priyadari by Didula Tharusara ft. Cozzy [2021]

සැලෙනා පිණිබිඳු නුරාවේ
මුමුණා කවිපද හැඬූයේ
නුඹේ සිනහා
හදේ මැවුනා
නිවෙනා තරුකැට අමාවේ

කුමාරියේ නුඹේ
අනුරාගයේ වෙලී
උන් ඒ යාමේ

ප්‍රියාදරී නුඹේ
උන්මාදයේ වෙලී
හීනේ නෑසේ

දැනෙනා සිතිවිලි ගැයූවේ
ගැහෙනා මතකයෙ විරාගේ
සිතේ ඇඳුනා
නෙතේ රැඳුනා
දැවෙනා කඳුළැලි සිනාසේ..

කුමාරියේ නුඹේ
අනුරාගයේ වෙලී
උන් ඒ යාමේ

ප්‍රියාදරී නුඹේ
උන්මාදයේ වෙලී
හීනේ නෑසේ

මාගේ.. හෘදේ..