දුර ඈත | Dura Aatha by Pradeep Madahinne ft. Tharindu Damsara

සිහින දොරින් පාවෙලා
මදෙස සදෙස බල බලා
රෑන් කිවිති විහිදලා
තුසිත සිදව්වේ දුර ඈත දනව්වේ මගේ
කිදුරු කුමරියේ

මියැසිය නෙක වර්ණවත්ය මද අඳුරේ
තරුකැට එක එක මිහිමත වැටුනාවේ
සිසි පැහැයෙන් මතක කිරිසිඳුගෙන් ලැබුන
සුයාමයට රිවි කිරණය රැලි අතරේ

භවයක ලස්සන දැක අප නිවුනාවේ
හෝරාවක් ඉන්නට බෑ දුර නුඹගේ
මධුරාදී මතක සිතුවිලි කිතිකවන
දෑතේ පැටලී සුසිනිදු පිනි වාගේ

tharindu damsara,damsara,tharindu,new sinhala songs,nuba nomathi,dhammadewa,sadakalika premayknam,sanjula himala,ithin a hamadema,hithalu,sadakalika,numba nomathi dihawaka,reazon records,ruhunuketha,the night without her, lyrics,shape of u lyrics,ed sheeran lyrics,cupid lyrics,shape of you lyrics,cupid twin version lyrics,lyrics cupid,shape of you ed sheeran lyrics,ed sheeran playlist,ed sheeran shape of you lyrics,shape of you remix,feeling lonely,fifty fifty cupid lyrics,cupid fifty fifty lyrics,cupid song,music,ed sheeran songs,ed sheeran equals,hopeless romantic,shape of you,i’m feeling lonely,shape of you tiktok,second chance to cupid,pop music