දුර ඈත | Dura Aatha by Pradeep Madahinne ft. Tharindu Damsara

සිහින දොරින් පාවෙලා
මදෙස සදෙස බල බලා
රෑන් කිවිති විහිදලා
තුසිත සිදව්වේ දුර ඈත දනව්වේ මගේ
කිදුරු කුමරියේ

මියැසිය නෙක වර්ණවත්ය මද අඳුරේ
තරුකැට එක එක මිහිමත වැටුනාවේ
සිසි පැහැයෙන් මතක කිරිසිඳුගෙන් ලැබුන
සුයාමයට රිවි කිරණය රැලි අතරේ

භවයක ලස්සන දැක අප නිවුනාවේ
හෝරාවක් ඉන්නට බෑ දුර නුඹගේ
මධුරාදී මතක සිතුවිලි කිතිකවන
දෑතේ පැටලී සුසිනිදු පිනි වාගේ