සැලෙනා නුවන් | Salena Nuwan by Anjalee Methsara [2022]

සැලෙනා නුවන් මවනා හැඟුම්
නොතේරී ගියාදෝ නොදන්නා ලෙසින්
සැලෙනා නුවන් මවනා හැඟුම්
නොතේරී ගියාදෝ නොදන්නා ලෙසින්
සඟවන්න පුළුවන්ද දැනෙන ආදරේ
මුමුනන්න එනවෙද දිනක ආදරේ

ආදරය අරුතක් ඇතී
රහසේ සඟවාන ඉන්නම් රිදී
දැනුනාද මේ මාගේ
ආදර හැඟුම් දෑසේ
ළඟ ඉන්න මාගේ වෙවී

සිහිනයට ඇවිදින් එබී
සිහිනේ නවතින්න හුස්මක් වෙලී
සඟවන්න බෑ රහසේ
සිතුවම් මැවෙයි අහසේ
ලංවෙන්න දෑතේ වෙලී

සැලෙනා නුවන් මවනා හැඟුම්
නොතේරී ගියාදෝ නොදන්නා ලෙසින්
සැලෙනා නුවන් මවනා හැඟුම්
නොතේරී ගියාදෝ නොදන්නා ලෙසින්
සඟවන්න පුළුවන්ද දැනෙන ආදරේ
මුමුනන්න එනවෙද දිනක ආදරේ

written by Shehan Galahitiyawa

anjalee methsara,anjalee methsara dds,dds anjalee methsara,anjalee new songs,fm derana anjalee methsara,sinhal songs anjalee methsara,derana dream star anjalee methsara,sinhala songs,fm derana new songs,duleeka kodagoda dk,derana,chandra sobha,official music video,#dreamstar tvderana,sinhala,sandesh bandara,tv derana,produced by fm derana,entertainment,lanka,sri lanka,premium

චන්ද්‍රා සොබා | Chandra Sobha by Anjalee Methsara [2022]

චන්ද්‍රා සෝභා
මනසා රූ වරුණා
සිතුවම් කළා උපමා
වර්ණා මවා
සනසා හද සරණා
හැගුමන් ගෙනා කුමරා

සන්ධ්‍යාවෙ රූ මානා
උද්‍යානෙ රූ ගේනා
හද යායේ මල් පූදිනා

ශෘංගාර ධාරා
දෑස මානේ සෝබ මානා
සිත්තම් මවා
මා වෙලා ලා

ශෘංගාර ධාරා
දෑස මානේ සෝබ මානා
සිත්තම් මවා
මා වෙලා ලා

සෙනේවන්ත ආශා
දැනේ හුස්ම පාසා
දෙනුවන් නීල මා මත් කළා
වලාරැල්ල සේ මා
සරාවන්ත වේවා
තරුවක් සේම අහසේ පායනා

සන්ධ්‍යාවෙ රූ මානා
උද්‍යානෙ රූ ගේනා
හද යායේ මල් පූදිනා

ශෘංගාර ධාරා
දෑස මානේ සෝබ මානා
සිත්තම් මවා
මා වෙලා ලා

ශෘංගාර ධාරා
දෑස මානේ සෝබ මානා
සිත්තම් මවා
මා වෙලා ලා

රැයේ නින්ද නේනා
හදේ ගැස්ම ඕනා
හැගුමන් හීන රෑ ළං වෙලා
වෙලී ඉන්න මා හා
මවා දෙන්න ආශා
පවනක් සේම පහසේ දාවලා

සන්ධ්‍යාවෙ රූ මානා
උද්‍යානෙ රූ ගේනා
හද යායේ මල් පූදිනා

ශෘංගාර ධාරා
දෑස මානේ සෝබ මානා
සිත්තම් මවා
මා වෙලා ලා

ශෘංගාර ධාරා
දෑස මානේ සෝබ මානා
සිත්තම් මවා
මා වෙලා ලා

චන්ද්‍රා සෝභා
මනසා රූ වරුණා
සිතුවම් කළා උපමා
වර්ණා මවා
සනසා හද සරණා
හැගුමන් ගෙනා කුමරා