හැන්දෑවේ | Handhaawe by Gayya [2023]

හැම තැන ඔබ සිහිවු චාරිකා
දැවටුනු ඔබෙ රුව මගේ නෙත් පුරා

මේ හීනේ,
පාවී යාවී ආදරේ
මාගේ ආලේ මාවතේ

Ooh හැන්දෑවෙ මා හා
Ooh මතකේ පාවී මා
ඇ කියූ ඇ මැවූ සිහිනේ මා සිහිවේ ඈ මා

කදුලින් ඔබ මහ වරුසා මවා
ගිගු දී කුමකට නුබ මට කියා
මැවෙනා නුබෙ හිත තනිවේවිදෝ
සිහි වේවිදෝ, යලි ඒවිදෝ
අදුරේ හොය හොය ඔබෙ මාලිගා

මේ හීනේ,
පාවී යාවී ආදරේ
මාගේ ආලේ මාවතේ

Ooh හැන්දෑවෙ මා හා
Ooh මතකේ පාවී මා
ඇ කියූ ඇ මැවූ සිහිනේ මා සිහිවේ ඈ මා

written by Dilru Costa