පදිරි | Padiri by Clewz ft. Mikka & Jaay [2020]

පදිරි පදිරි
නෑනේ මං පදිරි පදිරි
පදිරි පදිරි
පදිරි පදිරි
නෑනේ මං පදිරි පදිරි
පදිරි පදිරි

සිංහල රැප් මං ඇමති
අද වැටුනොත් හෙටම නැගිටි
කොච්චර කරත් මං වැරදි
නැහැනේ කවදාවත් පැරදී
පැරදී පැරදී
නැහැනේ කවදාවත් පැරදී
නැහැනේ කවදාවත් ඇබරී

තාත්තගේ ඇටේවත් නෑ මං රැප් කරද්දී
අංක එක අනේ මගුල
වැදපං වැටිලා කකුල
උඹ ගොජපියෙක් වගේ හැලප
මම මිරිස් කුඩු වගේ සැරට

පදිරි පදිරි
නෑනේ මං පදිරි පදිරි
පදිරි පදිරි
නෑනේ මං පදිරි පදිරි
පදිරි පදිරි

දැක්කා මං චරිත ගොඩක්
භාගෙට මුහුනු දෙකක්
බෝඩරේ දෙනවා සැපක්
ඉල්ලුවොත් ඕන දෙයක්
පදිරි පදිරි පදිරි
හුත්තෝ උඹලා පදිරි
කොළඹ රගන චන්ඩි
යන්නේ ගැලවී ඇඹරී
සැපක් සැපක් සැපක්

නෑ මම පදිරි පදිරි
වෙන්නැහැ කාටත් නැවිලි
ශොට් එක ශුවර් හුත්තෝ
අපිට දැම්මොත් රැගිලි
කාලෙට තාලෙට තාලෙට
ඇද්දේ මම නහයට නහයට
වතගොත අදාල නෑ මට
කියනදේ කියන්නේ මූනට
ඩමය අපේ බොසා
ආවොත් ආවොත් ආවොත්

පදිරි පදිරි
නෑනේ මං පදිරි පදිරි
පදිරි පදිරි
නෑනේ මං පදිරි පදිරි
පදිරි පදිරි
නෑනේ මං පදිරි පදිරි

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here