ප්‍රේමයේ සෘතුවේ | Premaye Irthuwe by Kasun Kalhara [2023]

ස්වේත හීනෙක දැවටෙනා
නිහඬතාවය කෙළවරේ
අන්ධකාරය බිඳී
යළිත් අප
හමුවේවී
ප්‍රේමයේ
සෘතුවේ
හමුවේවී
ආදරේ මුසු වූණ
මධුබඳුන් ඉතිරුන
නුරාගී චුම්බන දාහසක්
දෙතොල් මත තවරා
ප්‍රේමයේ
සෘතුවේ…. හමුවේවී…//
ස්වේත හීනෙක

වසන්තේ මියැදුන
මිලින මල් කොඳුරන
ආදරේ පවතින මොහොතක්
ආයෙමත් ළංවී
ප්‍රේමයේ සෘතුවේ …. හමුවේවී…//

written by Charith Senadheera

kasun kalhara,songs kasun kalhara,kasun kalhara new,kasun kalhara song,kasun kalhara songs,kasun kalhara music,kasun kalhara videos,kasun kalhara mal mitak thiyanna,mal mitak thiyanna kasun kalhara,kasun,kasun kalhara official audio,kasun official,kasun sinhala song,naada yaathra,kasun 2023,kasun song,naada,mal mitak thiyanna,classical song,mal mitak lyrics,mal mitak,sinhala new songs,mal mitak thiyanna lyrics,sinhala new videos